SAMOn säännöt

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

SÄÄNNÖT


1 § Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan nimi on Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan
käyttää myös lyhennettä SAMO. Englanniksi opiskelijakunnasta käytetään nimeä Student Union of Seinäjoki
University of Applied Sciences.

Opiskelijakunnan kotipaikka on Seinäjoki. Opiskelijakunnan kieli on suomi. Opiskelijakunnalla on itsehallinto.
Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a §:ään.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,
sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin
ammattikorkeakoululain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä
osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta:
· järjestää kokouksia, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia
· harjoittaa julkaisutoimintaa
· voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin ja alueellisiin opiskelijajärjestöihin ja liittoihin
· pitää yhteyttä toimintaansa liittyviin yhteisöihin
· tukee toimintaansa tukevien oikeuskelpoisten opiskelijayhteisöjen aatteellista toimintaa
· ylläpitää rekisteröimättömiä kerhoja ja harrastepiirejä sekä valvoo ja tukee niiden toimintaa

Toimintansa tukemiseksi opiskelijakunta voi
· omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
· kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja
· ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai testamentteja
· järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja vastaavia asianomaisen luvan saatuaan
· järjestää maksullisia juhla- ja vapaa-ajan tilaisuuksia
· harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy opiskelijakunnan tarkoituksen
toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

3 § Jäsenet

Opiskelijakunnan varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun päätoimiset
opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen myös muita Seinäjoen
ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Edustajiston päätöksellä opiskelijakunta voi ottaa kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia
yhteisöjä, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa.

Opiskelijakunta voi ottaa kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt
opiskelijakunnan toimintaa. Kunniajäsenen ottamisesta päättää edustajisto. Kunniajäseneksi hyväksymiseen
tarvitaan edustajiston yksimielinen päätös.

Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitettaan tai ei enää ole Seinäjoen
ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija, katsotaan eronneeksi. Jäsen voidaan erottaa mikäli hän tuottaa
huomattavaa vahinkoa opiskelijakunnalle. Tässä tapauksessa erottamisesta päättää edustajisto yksimielisellä
päätöksellä.

4 § Jäsenmaksu

Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus määräytyy edustajiston päätösten
mukaisesti. Kunniajäseniltä ei kanneta jäsenmaksua.

Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta.

5 § Edustajisto

Opiskelijakunnan päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi.

Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri. Tämän ollessa estyneenä voi edustajisto kutsua
kokoukselle sihteerin.

Edustajiston tehtävänä on:
· valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
· nimittää ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
· valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin, ammattikorkeakoululain
12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin
· nimittää ja vapauttaa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
· hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan
suuntaviivat ja ohjeet
· määrätä jäsenmaksun suuruus
· merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
· päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
· hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset
· päättää kiinteistön hankkimisesta, luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka opiskelijakunnan
toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta tai hankkimisesta
· päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista

Edustajistoon valitaan 20 jäsentä. Edustajisto valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla ehdolle
asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi.
Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla
opiskelijakunnan jäsenillä.

Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema keskusvaalilautakunta, ja vaaleista
määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.

Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli
edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan työntekijäksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon
varajäsen hänen hallituksessa toimimisensa tai työsuhteensa ajaksi, kuten vaaliohjesäännössä tarkemmin
määrätään.
Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa edustajistosta kesken
toimikautensa tai on esteellinen tai muuten estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee häneen
sijaansa varajäsen siten, kuten vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätään.

Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston
hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on
vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet edustajiston kaikista
äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt.

6 § Edustajiston kokoontuminen

Edustajisto kokoontuu ainakin:

Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa
· todetaan edustajiston kokoonpano
· valitaan opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat
toimihenkilöt
· valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja
· valitaan opiskelijakunnan hallitus
· käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

Kevätkokoukseen, jossa
· käsitellään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus
· käsitellään hallituksen laatima tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus
· vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä
· päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
· määrätään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus
· nimetään keskusvaalilautakunta

Syyskokoukseen, jossa
· käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
· käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
· valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
· vahvistetaan ohjesäännöt ja muut tarvittavat säännökset seuraavalle vuodelle
· päätetään seuraavan vuoden kokouspalkkioiden suuruus ja luottamushenkilöiden palkkiot

Edustajiston kutsuu koolle opiskelijakunnan hallitus. Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä
kirjallisesti tai sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti
opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät
asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioita ei kuitenkaan voi tehdä
päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa.

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla
on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä.

Edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta myös, kun hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen
tarpeelliseksi, tai kun yksi kymmenesosa (1/10) edustajiston jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten
kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa
siitä, kun hallitus saa todisteellisesti tiedon asiaa koskevasta pyynnöstä.

Opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä ja työntekijöillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei
edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

Tarkempia ohjeita edustajiston työskentelystä annetaan edustajiston työjärjestyksessä.

7 § Hallitus

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa
opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä
noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tehtävänä on
· johtaa opiskelijakunnan toimintaa lakien, sääntöjen, ohjesääntöjen ja edustajiston päätösten
mukaisesti
· valvoa jäsenistönsä etuja
· valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat
· edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin
· vastata jäsenmaksujen keräämisestä jäseniltä, varojen hankinnasta sekä talouden hoidosta ja
kirjanpidosta
· tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle
· pitää jäsenluetteloa
· valita toimihenkilöt ja opiskelijoiden edustajat niihin toimielimiin ja työryhmiin, joihin hallituksella on
oikeus valita edustajat
· valita opiskelijakunnan työntekijät
· asettaa työryhmiä tarpeen mukaan

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.
Opiskelijakunnan työntekijä ei voi kuulua hallitukseen.

Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan sekä muut
hallituksen jäsenet. Hallituksen puheenjohtajan on saatava yli puolet vaalissa annetuista äänistä. Hallituksen
järjestäytymiskokous on pidettävä ennen sen toimikauden alkua. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaostaan.

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään yksi kolmasosa
(1/3) hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on
lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin
vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan
koollekutsumistavastaan.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla
on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.
Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian,
josta ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle
kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt.

Edustajiston erotessa kesken toimikautensa myös hallitus eroaa.

Tarkempia ohjeita hallituksen työskentelystä annetaan hallituksen työjärjestyksessä.

8 § Aloiteoikeus

Jokaisella opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan
hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston
kokouksessa.

Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa.
Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

9 § Päätöksenteko

Edustajiston päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua
lippuäänestystä.

Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja
sitä vaatii.

10 § Asiakirjojen julkisuus ja valitusoikeus

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 42 a § 2 momentin nojalla tekemät päätökset ja niitä koskevat
asiakirjat ovat julkisia siten kuin niistä hallintolaissa (434/2003) ja laista viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999) säädetään.

Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia opiskelijakunnan jäsenille, jollei laissa tai näissä säännöissä
toisin päätetä.

Opiskelijakunnan kiinteistö- ja liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja yksityistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät
ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat.

Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietintö, lausunto, muistio tai muu
selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin toisin päätä. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole vielä
julkinen.

Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan
edustajiston, hallituksen ja toimielinten pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättämien
perusteiden mukainen maksu opiskelijakunnalle.

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 42 a § 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan
muutosta siten kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain
42 §:ssä säädetään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (YhdL 32 ja 33 §) määräyksiä.

11 § Nimenkirjoittajat

Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä
yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan kanssa.

12 § Talous

Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa
(1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on laadittava tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat
tilintarkastajille kolmen (3) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajien tulee antaa
tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljäntoista (14) vuorokauden sisällä siitä, kun he ovat
vastaanottaneet tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat

Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut
selvitykset edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokouskutsun yhteydessä.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2)
peräkkäisessä, vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidettävässä kokouksessa, joissa
kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä.
Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori.


Nämä muutetut säännöt on hyväksytty 9.2.2009 sekä 4.5.2009 pidetyissä Seinäjoen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut ne
27.8.2009, josta lähtien ne ovat voimassa.