Toimintasuunnitelma 2015

1 YLEISTÄ


Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO (jäljempänä SAMO) on
lakisääteinen Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonta- ja
palveluorganisaatio. SAMO on Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto –
SAMOK ry:n jäsen sekä pääomistaja Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy:ssä. Lisäksi
SAMO on jäsenenä Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:ssä ja Seinäjoen
Kehittämiskumppanuus ry:ssä.


SAMO valvoo ja kehittää koulutuksen laatua, opiskelijoiden hyvinvointia, etuja ja
kansainvälisyyttä. SAMO vastaa SeAMKin tutortoiminnasta ja järjestää opiskelijoille
monipuolisesti liikunta- ja kulttuuritapahtumia ja tätä kautta edistää yhteisöllisyyttä
SeAMKissa.


SAMOn jäseneksi liittyvät saavat Frank-opiskelijakortin ja/tai lukuvuositarran, jotka
oikeuttavat valtakunnallisiin ja paikallisiin opiskelijaetuihin ja -alennuksiin.

2 TALOUS


SAMOn rahoitus perustuu jäseniltä kerättäviin jäsenmaksuihin, Seinäjoen
ammattikorkeakoulun toiminta-avustukseen sekä oman toiminnan tuottoihin.
SAMO solmii myös yhteistyösopimuksia yritysten kanssa ja opiskelijakunta myy
mainoksia www-sivuilleen ja jäsenlehti SAMOlaiseen.


SAMO voi anoa myös muilta tahoilta avustusta erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin.


Vuonna 2015:
- jäsenmaksut pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2014.
- oman varainhankinnan osuutta tulorahoituksessa pyritään määrätietoisesti
nostamaan
- budjetin toteutumisen seurantaa tehostetaan ja raportoidaan edustajistolle
säännöllisesti


3 HALLINTO


Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, operatiivisesta toiminnasta
vastaa hallitus ja työvaliokunta. Hallituksen alaisuudessa toimivat opiskelijakunnan
työntekijät sekä tarpeelliseksi katsotut työryhmät, jotka suunnittelevat ja tukevat
SAMOn toimintaa.


3.1 Edustajisto


SAMOn 20-jäseninen edustajisto valitaan tehtäväänsä suhteellisella listavaalilla.
Edustajiston toiminnasta määrätään tarkemmin SAMOn säännöissä ja edustajiston
työjärjestyksessä.


Vuonna 2015:
- järjestetään uudelle edustajistolle koulutus heti kauden alussa
- järjestetään yhteisiä iltamia edustajiston ja hallituksen kesken
- tiedotetaan edustajistoa hallituksen tilannekatsauksella edustajiston kokouksien
yhteydessä


o edustajiston puheenjohtajisto raportoi hallituksen kokousten ja
iltakoulujen jälkeen edustajistolle päätöksistä ja keskusteluista
- edustajisto valvoo vuoden mittaan toimintasuunnitelman toteutumista
puolivuosittain
- edustajiston puheenjohtajisto käy kehityskeskustelut hallituksen jäsenten kanssa
puolivuosittain
- edustajiston kokousten päätösluettelot julkaistaan SAMOn nettisivuilla
edustajiston puheenjohtajiston toimesta
- Nostetaan edustajiston profiilia ja pyritään siihen, että edustajistovaalien suosio
ja äänestysaktiivisuus kasvavat
- kannustetaan edustajiston jäseniä osallistumaan aktiivisesti SAMOn toimintaan
sekä SAMOn ja SeAMKin eri työryhmiin
- edustajiston jäsenet osallistuvat opiskelijoille järjestettävien edunvalvontainfojen
toteuttamiseen puheenjohtajiston johdolla


3.2 Hallitus


Edustajisto valitsee hallituksen järjestäytymiskokouksessaan. Hallituksen toiminnasta
määrätään tarkemmin SAMOn säännöissä ja hallituksen työjärjestyksessä.


Vuonna 2015:
- hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä seitsemän (7) hallituksen jäsentä, joiden
vastuualueet ovat:
o koulutuspolitiikka
o sosiaalipolitiikka
o tutorointi
o kansainväliset asiat
o kulttuuri- ja vapaa-aika
o liikunta
o viestintä
- hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan
- hallituksen jäsenet koulutetaan tehtäviinsä
o SAMOn sisäisissä koulutuksissa
o Sektorikohtaisissa perehtyksissä
o liiton järjestämissä valtakunnallisissa koulutuksissa
o Länsi-Suomen opiskelijakuntien yhteistyöryhmän Wide West Finland
(WWF) yhteisissä koulutuksissa
- hallitus jatkaa iltakoulukäytäntöä ja viikkotiedotteiden keräämistä
- pyritään saamaan SAMOlle edustus kaikille hallinnon tasoille
- Järkeistetään Faarao-verkkolevyasema ja otetaan se aktiiviseen käyttöön
- hyvät käytänteet dokumentoidaan tulevia toimijoita varten,
- jatketaan Samoin Sanoin blogin kirjoittamista
o blogivastaavina toimivat kaikki SAMOn toimijat
o lisätään SAMOn toiminnan läpinäkyvyyttä arkisin kirjoituksin
- hallituksen yhteydenpitoa edustajiston suuntaan ylläpidetään mm.
sektorikohtaisilla tilannekatsauksilla edustajiston kokouksien yhteydessä
- hallituksen kokousten päätösluettelot julkaistaan SAMOn nettisivuilla
hallituksen varapuheenjohtajan toimesta
- valmistetaan ja toteutetaan vaikuttamissuunnitelma eduskuntavaaleihin 2015
- lisätään SAMOn hallitusporukan näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa
- jalkaudutaan yksiköihin ja pidetään siellä esim. SAMOn jäsenpäiviä
- kehitetään SAMOn perinteensiirtoa


3.3 Työntekijät


Opiskelijakunnalla on vuonna 2015 palkattuna kolme päätoimista työntekijää sekä
määräaikainen Koululinkki-hanketyöntekijä. Osa liikunta- ja tutorsihteerin
palkkauksesta rahoitetaan ”Aktiivinen ja iloinen AMK-liikkuja”-hankkeen kautta,
mikäli hanke toteutuu. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan palkata projektiluontoista
työvoimaa sekä tarjota työharjoittelupaikkoja SeAMKin opiskelijoille.


Vuonna 2015:
- päivitetään työnkuvat ja vastuualueet
- muutetaan liikunta- ja tutorsihteerin työsuhde toistaiseksi voimassaolevaksi
- kehitetään työntekijöiden ja hallituksen välistä viestintää ja tiedotusta
- kehitetään TYHY-toimintaa


3.4 Strategia


Vuonna 2013 luotiin SAMOlle strategia vuosille 2014-2017. Strategian toteuttamisella
on keskeinen sija SAMOn toimintasuunnitelmaa laatiessa. Kaikki SAMOn toimijat
tutustuvat strategiaan vuoden alussa ja pitävät sitä toimintansa rinnalla ohjenuorana.
Strategian toteutumista tarkastellaan vähintään puolivuosittain.


4 JÄSENET


SAMOn jäseneksi voivat liittyä kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun läsnä olevat
opiskelijat maksamalla jäsenmaksun. Jäsenyyden tunnusmerkkinä toimii opiskelijakortti
ja voimassa oleva lukuvuositarra.


Vuonna 2015:
- Frank-opiskelijaetupalvelua markkinoidaan ja kehitetään Seinäjoen alueella
- jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan
- pyritään pitämään opiskelijat jäseninä opintojen alusta loppuun asti
- pyritään kasvattamaan aikuisopiskelijoiden jäsenmäärää. Kohdistetaan omaa
jäsenmarkkinointia aikuisopiskelijoille ja maakuntakorkeakoulun opiskelijoille
- hankitaan aktiivisesti uusia jäsenetuja kaikille toimipaikkakunnille ja
kohdistetaan etujenhankintaa aikuis- ja perheellisille opiskelijoille
- teetetään kysely aikuisopiskelijoille heidän toivomistaan jäseneduista ja -
palveluista
- mainostetaan uusille opiskelijoille netin kautta liittymistä jo kesällä, jolloin
kortti on heti käytettävissä opintojen alkaessa
- otetaan jäseneksi liittyvistä tarvittaessa valokuva toimistolla heti liittymisen
yhteydessä
- panostetaan laadukkaaseen ja houkuttelevaan jäsenmarkkinointimateriaaliin
- päivitetään jäsenetuesitettä suomeksi ja englanniksi
- pidetään SAMO-infot kaikille uusille opiskelijoille keväällä ja syksyllä
- pidetään SAMOn edunvalvontainfot opiskelijoille syksyllä
- jatketaan jäsenrekisterin kehittämistä yhdessä SAMOKin kanssa


5 TOIMINTASEKTORIT


Tässä kuvataan SAMOn keskeiset toiminnalliset tavoitteet hallituksen vastuualueiden
mukaisesti eritellyillä toimintasektoreilla. Lisäksi omana toimintasektorinaan käsitellään
järjestötoiminta, josta SAMOn koko organisaatio vastaa yhdessä. Toiminnassaan
SAMO tekee yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa:
- SAMOn jäsenet
- opiskelijayhdistykset
- SeAMKin henkilökunta
- muut opiskelijakunnat
- SAMOK,OLL
- Opiskeluterveydenhuolto
- Frank-opiskelijaetupalvelu
- kuntapäättäjät
- järjestöt ja yhteisöt
- yritykset


5.1 Järjestötoiminta


Järjestötoiminta koskee erityisesti SAMOn yhteistyötä SeAMKin opiskelijayhdistysten
ja muiden opiskelijakuntien kanssa.


Vuonna 2015:
- järjestetään SeAMKin opiskelijayhdistysten hallitustoimijoille koulutusta,
perehdytystä ja tutustumismahdollisuus muihin yhdistyksiin alkuvuodesta
- kehitetään Länsi-Suomen opiskelijakuntien välistä WWF–yhteistyötä
SAMMAKKOn, TUOn, VAMOKin, COPSAn, Tamkon ja JAMKOn kanssa ja
järjestetään porukalla yhteisiä koulutus- ja perinteensiirtotilaisuuksia
- tuetaan alayhdistyksiä tasapuolisesti ja kehitetään yhteistyömuotoja jokaisen
SeAMK:n opiskelijayhdistysten kanssa
- kartoitetaan SeAMK:n eri työryhmien toimintaa ja toimenkuvia yhteistyössä
opiskelijayhdistysten kanssa
- SAMO asettaa jokaiselle työryhmälle lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet
yhdessä opiskelijaedustajien kanssa, joiden toteutumiseksi päätöksentekoon
vaikutetaan aktiivisesti
- SAMOn nettisivuille päivitetään jokaisen työryhmän opiskelijaedustaja ja hänen
yhteystiedot


5.2 Koulutuspolitiikka


Koulutuspolitiikka on SAMOn tärkeimpiä toimintasektoreita. SAMO valvoo ja kehittää
koulutuksen laatua ja edistää opiskelijoiden oikeuksia sekä paikallisesti että
valtakunnallisesti.


Vuonna 2015:
- Tuodaan paremmin ilmi KOPOn toimenkuvaa, jotta opiskelijat tietäisivät
millaisissa asioissa KOPOon voi olla yhteydessä
- kartoitetaan koulutusohjelmittain AHOT – käytäntöjä SeAMKissa ja pyritään
yhtenäistämään käytäntöjä
- osallistutaan aktiivisesti SeAMKin laatutyöhön ja laadun arviointiin ja
valmistaudutaan 2015 valtakunnalliseen auditointiin
- Selvitetään onko tarvetta yhtenäistää opiskelijapalautteenannon käytäntöjä
koulutusohjelmittain
- toteutetaan puretaan SKOPO-kyselyn tulokset kevään 2015 aikana
- jatketaan KOPO-työryhmän toimintaa
- pidetään huoli, että opiskelija foorum –perinne kaikissa yksiköissä jatkuu
- pidetään huoli, että SeAMK tarjoaa opiskelijoille valinnaisina kursseina
työllistymistä helpottavia kursseja, kuten EA-, JV-, hygieniapassikurssi
- valitaan Vuoden opettaja 2015
- palkitaan Vuoden KOPO – teko 2015


5.3 Sosiaalipolitiikka


Sosiaalipoliittiseen toimintaan kuuluu opiskelijoiden hyvinvointiin,
opiskelijaruokailuun, terveydenhuoltoon, asumiseen ja toimeentuloon liittyvät asiat.
SAMO seuraa aktiivisesti tilannetta ja pyrkii edistämään opiskelijoiden hyvinvointia,
oikeuksia ja tiedottaa niihin liittyvistä asioista jäsenistöään.


Vuonna 2015:
- pidetään huoli, että opiskeluterveydenhuolto toimii ja tiedotetaan sen tarjoamista
palveluista
- seurataan nykyisten opiskelija-asuntojen tilannetta ja mahdollisten tulevien
opiskelija-asuntoloiden hinta-laatu -suhdetta
- tarkkaillaan opiskelijalounaan hinta-laatu -suhdetta sekä ruokaloiden toimivuutta
jokaisessa yksikössä
- kehitetään SOPO-työryhmän toimintaa yhteistyössä muiden
opiskelijayhdistysten kanssa
- lisätään tiedotusta ja parannetaan opiskelijoiden tietoisuutta oikeuksistaan ja
velvollisuuksistaan
- valitaan SeAMKiin kaksi häirintäyhdyshenkilöä,
o yksi kumpaakin sukupuolta
o tiedotetaan opiskelijoita aktiivisesti häirintäyhdyshenkilöiden
toimenkuvasta
- valmistetaan toimintaopas ja koulutusta häirintäyhdyshenkilöille
- Järjestetään syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa, esim. hengailuillat
- SOPO-vastaava on päävastuussa hyvinvointiviikon järjestämisestä
- puretaan SKOPO-kyselyn tulokset kevään 2015 aikana


5.4 Tutortoiminta


SAMO vastaa SeAMKin tutortoiminnan organisoinnista yhdessä SeAMKin
opintoasiain henkilökunnan kanssa. Päävastuussa ovat hallituksen tutorvastaava ja
SAMOn tutorsihteeri.
SAMO kouluttaa SeAMKin tutorit, pitää heihin yhteyttä pitkin vuotta ja järjestää
yhteisiä tapahtumia. Tutortoiminnassa noudatetaan keväällä 2012 hyväksyttyä
Tutoroinnin toimintasääntöä.


Vuonna 2015:
- koulutettavien tutoreiden määrä pysyy vuoden 2014 tasolla
- tehdään suunnitelma tutoroinnille niille aloille, jotka aloittavat vain joka toinen
vuosi
- koulutusten laatua ja sisältöä kehitetään
o hyödynnetään asiantuntijoita ja häirintäyhdyshenkilöitä koulutuksissa,
varsinkin esiintyminen ja syrjäytyminen
o otetaan huomioon SeAMK:n päihdeohjelma kertomalla alkoholittomien
tapahtumien tärkeydestä
o Koulutusten sisältöjen järkeistäminen ajankohtia ajatellen
- huomioidaan myös aikuisopiskelijat tutortoiminnassa
o tehdään tutor-suunnitelma aikuisopiskelijoille
- järjestetään tutorkoulutuksia seuraavasti:
o auditoriokoulutus Frami F:ssä helmikuun puolivälissä
o kaksipäiväinen leiri Honkiniemessä maaliskuussa
o auditoriokoulutus elokuussa ennen koulujen alkua
o kv-tutorkoulutus yhdessä kv-vastaavan kanssa
o liikuntatutor-koulutus yhdessä liikuntavastaavan kanssa
o lisäksi yksiköiden tutorvastaavat pitävät opojen kanssa yksikkökohtaisen
perehdytyksen omille tutoreilleen
- perustetaan tutoroinnin kehittämisen työryhmä
- Jalkautetaan callidus-tutorointisuunnitelma käytäntöön
- kirjataan käytänteet ylös
- hankitaan tutorpaidoille sponsori
- järjestetään tutoreille:
o tapahtumia ja tempauksia yhteisöllisyyden lisäämiseksi
o Tutor-GP – palkintokilpailu Wappuna
o kiitosilta syksyllä
- seurataan tutortoiminnan toteutumista ja kerätään palautetta tutoreilta ja
tutoroitavilta erillisillä kyselyillä
- parannetaan tiedotusta vanhempien vuosikurssien tutoreille
- järjestetään kuukausittain tapaaminen tutorvastaavien kesken
- vaikutetaan aggressiivisesti SeAMKiin orientaatiopäivien mahdollistamiseksi
syksystä 2015 alkaen
- kehitetään toimintaperiaate, jolla voidaan järjestää yhdenvertainen tutorointi
ympäri vuoden


5.5 Kansainväliset asiat


SAMO osallistuu SeAMKin kansainvälisen toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen
yhdessä SeAMKin henkilökunnan kanssa, sekä valvoo kansainvälisten opiskelijoiden
etua. Kansainvälinen toiminta koskee kaikkia SeAMKin opiskelijoita. SAMOn kvtoiminnasta
vastaa hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava.


Vuonna 2015:
- edistetään kotikansainvälistymistä mm. IC-club ja Language Buddies-toiminta
- SAMO osallistuu panoksellaan SeAMK:n kv-hankkeisiin ja muuhun kvtoimintaan
- kehitetään ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden orientaatiopäivien
toteutusta
- kehitetään erityisesti tutkinto-opiskelijoiden huomioimista SAMOn kvtoiminnassa
- suunnitellaan ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden Social Program –
ohjelma yhdessä SeAMK:n kv-toimiston kanssa
- järjestetään ulkomaisille opiskelijoille Trip to Lapland –reissu ja muita
tapahtumia
- Varmistetaan ESN-organisaation tuleminen Seinäjoelle
- parannetaan SAMOn tiedotusta ulkomaisille opiskelijoille, mm. kääntämällä
materiaalia
- ylläpidetään SAMOn www-sivuja englanniksi
- Tuodaan esille kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta
- Järjestetään tapaaminen kuukausittain opiskelijayhdistysten kv-vastaavien
kanssa
- vaikutetaan SeAMKin näkemyksiin kansainvälisyydestä ja kansainvälisten
asioiden hoitamisesta
- edistetään ulkomaalaisten opiskelijoiden asemaa seuraavissa asioissa:
o työharjoittelu- ja työpaikat
- tiivistetään yhteistyötä SeAMK:n kanssa vaihtoon lähtijöiden ohjauksessa


5.6 Kulttuuri- ja vapaa-aika


SAMO järjestää ja tarjoaa opiskelun vastapainoksi monipuolista
opiskelijakulttuuritoimintaa ja tapahtumia. Yhteistyötä tehdään opiskelijayhdistysten ja
kulttuurijärjestöjen kanssa. Opiskelijakulttuuritoiminta on monipuolista, kannattavaa
sekä vakiintunutta.


Vuonna 2015:
- tarjotaan jäsenille etuja ja alennuksia monipuolisesti kulttuuritapahtumiin
- kannustetaan jäseniä osallistumaan kansalaisopiston liikunta-, taito- ja
taideaineiden kursseille
- järjestetään perinteiset suuret opiskelijatapahtumat:
o Wappu
o Lukuvuoden avajaiset
o Pikkujoulut
- järjestetään opiskelijoille kuljetukset Ilmajoelta Seinäjoelle tapahtumiin, mikäli
lähtijöitä on tarpeeksi
- vaalitaan opiskelijoiden haalarikulttuuria
- edistetään yleistä opiskelijakulttuurin näkyvyyttä Seinäjoella
- järjestetään
o perinteisiä haalaribileitä
o päihteettömiä tapahtumia
o Triangeli-risteily yhdessä VAMOKin, COPSAn ja SAMMAKKOn
kanssa. Reissun virallinen toteuttaja on Seinäjoen opiskelijapalvelut Oy.
- tuetaan rahallisesti ja/tai markkinoinnillisesti hyväksi koettuja
kulttuuritapahtumia
- tapauskohtaisesti otetaan myyntiin pääsylippuja muiden järjestämiin tapahtumiin
- järjestetään kulttuurityöryhmähaku alkuvuodesta ja kehitetään
kulttuurityöryhmän (SAKUt) aktiivista toimintaa
- laajennetaan kulttuuritoimintaa myös perinteisen opiskelijakulttuurin
ulkopuolelle
- järjestetään puolivuosittain tapaaminen Kaatojen sekä Sulka ry:n kanssa vuoden
tapahtumia ajatellen


5.7 Liikunta


SAMOn liikuntatoiminta on monipuolista ja sitä pyritään kaikin keinoin lisäämään ja
saamaan tarjonnan piiriin suurempi joukko SeAMKin opiskelijoita. Liikuntatarjonnan
rungon muodostavat SAMOn vakiosalivuorot ja joukkuelajien turnaukset. Lisäksi
myydään sponsoroituun hintaan kuntosali- ja liikuntapaikkalippuja.
Liikuntavastaava toimii yhteistyössä liikuntasihteerin kanssa. Mikäli ”Aktiivinen ja
iloinen AMK liikkuja” -hanke toteutuu, hankkeesta saadut rahat käytetään SeAMKin
liikuntapalveluiden kehittämiseksi.


Vuonna 2015:
- pidetään vakiovuorojen määrä vähintään vuoden 2014 tasolla ja pyritään
nostamaan vuorojen käyttöastetta
- madalletaan kynnystä osallistua SAMOn vakiovuoroille järjestämällä esim.
aloittelijoiden ja ”naisten” vuoroja
- kannustetaan jäseniä osallistumaan kansalaisopiston liikunta-, taito- ja
taideaineiden kursseille
- järjestetään eri joukkuelajien turnauksia
- järjestetään muita liikunta- ja hyvinvointitapahtumia mahdollisuuksien mukaan
- edistetään liikunnan ottamista mukaan osaksi SeAMKin opetusta ja
lukujärjestyksiä
- osallistutaan Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) toimintaan
- perustetaan liikuntavastaavan johtama liikuntatyöryhmä asiasta kiinnostuneille
vrt. SAKUt
- kehitetään liikuntatutorointia
- ylläpidetään ja kehitetään Frami F:n kuntosalia
- kehitetään tiedotusta liikunta-asioista
o laaditaan AMK-liikkujan opas


5.8 Viestintä


Viestintään kuuluu SAMOn sisäinen ja ulkoinen tiedotus, jäsenyyden markkinointi sekä
päävastuu markkinointimateriaalien tuottamisesta.


Vuonna 2015:
- tiedotuksessa hyödynnetään ensisijaisesti seuraavia kanavia:
o www-sivut
o facebook-profiili
o sähköpostilistat
o ilmoitustaulut / SAMO tiedottaa - julistepohjat
o SAMOlainen – jäsenlehti
o SAMOin sanoin – blogi Ilkan verkkosivuilla
o SAMOn jäsentiedote
o SeAMKin infotelevisiot
- päävastuu julisteista ja haalarimerkeistä sekä markkinointimateriaalien
tilaamisesta
- lisätään viestintää SAMOn ja opiskelijayhdistysten välillä
- lisätään SAMOn sisäistä viestintää, esim. viikkotiedote
- päivitetään SAMOn www-sivuja suomi/eng
- käytetään aktiivisesti SAMOn viestintästrategiaa
- hyödynnetään Ilkka-suhteita ja tarjotaan lehteen aiempaa enemmän juttuja
- ylläpidetään SAMOin sanoin – blogia viikoittaisten kirjoitusten avulla
- päivitetään SAMOn markkinointimateriaalia
- lisätään englanninkielistä viestintää:
o tuotetaan englanninkielistä materiaalia


5.8.1 Samolainen
Opiskelijakunnan jäsenlehti Samolaisen toimittamisesta vastaavat lehden päätoimittaja
yhdessä toimituskunnan kanssa.


Vuonna 2015:
- tuotetaan ja julkaistaan B-julkaisusarjan Uuden Opiskelijan opas
- tutkitaan vaihtoehtoja Samolaisen jatkon suhteen
o Vaihtoehdot: 1. Postijakelu 2. Ständijakelu 3. Verkkolehti
- jatketaan lehden toimittamista ja postitusta jäsenille, jotka lehden haluavat,
kunnes toisin päätetään (ainakin kevätlukukauden 2015)
- pilotoidaan Samolaisen verkkolehti ja tutkitaan sen käyttömahdollisuus jatkossa
- määritellään lehdenteon roolit ja vastuut päätoimittajan, toimituskunnan,
hallituksen ja työntekijöiden kesken
- kehitetään ja laajennetaan toimituskunnan roolia ja etsitään siihen lisää jäseniä
- määritellään lehdenteon aikataulut ja pidetään niistä kiinni


6 YRITYSYHTEISTYÖ
- tiivis yhteistyö sanomalehti ILKAN ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
jatkuu
- luodaan alueen yrityksiin
o kontakteja
o yhteistyösopimuksia
- tehdään opiskelijakuntaa ja SeAMKia tunnetuksi alueen elinkeinoelämälle
- ylläpidetään vanhoja yritysyhteistyösuhteita
o sosiaalipolitiikka
§ Marttilan Kortteeri
§ Koulun ravintoloitsijat (Sodexo)
o kulttuuri
§ Seinäjoen Kaupunginteatteri
§ Seinäjoen elävän musiikin yhdistys, SELMU
- hankitaan uusia yhteistyökumppaneita ja opiskelijaetuuksia


6.1 Seinäjoen Opiskelijapalvelut Oy


SAMO toimii tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen Opiskelijapalvelut Oy:n kanssa.
- Seinäjoen Opiskelijapalvelut Oy järjestää useita tapahtumia yhteistyössä
SAMOn kanssa. SAMO auttaa tapahtumien järjestelyissä tarvittaessa ja
varsinkin tiedottamisessa.
- Kehitetään SAMOn ja Opiskelijapalveluiden välistä tiedotusta ja yhteistyötä