SAMOn strategia 2014-2017

SAMOn strategia 2014-2017

Johdanto

SAMO on perustettu vuonna 1996. Lakisääteisen aseman osana ammattikorkeakoulua opiskelijakunta sai vuonna 2006. Toiminnan vakiintuessa ja laajentuessa on kasvanut tarve asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita, joiden pohjalta SAMOn toimintaa voidaan kehittää. Strategiakaudeksi valittiin 2014-2017. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on vuoden 2013 alusta toiminut kolmella kampuksella: Frami/Kampusalue, Koskenalantie ja Ilmajoki. Kampusrakenteen keskittyminen tarjoaa hyvän lähtökohdan opiskelijakunnan suunnitelmalliselle kehittämiselle tulevina vuosina.

Strategiatyön tavoitteeksi asetettiin selkeä ja riittävän kompakti dokumentti, jonka jokainen jaksaa yhdellä istumalla lukea läpi. Tavoitteet ja kehittämiskohteet on pyritty esittämään mahdollisimman konkreettisersti ja stratefian toteutumisen seurantaan on määritelty myös mittareita. Mielestämme tavoite saavutettiin varsin hyvin.

Strategiatyöryhmän muodostivat Heli Lahti (puheenjohtaja), Atte Korkia-Aho, Arttu Lahtinen, Hannes Leppäkangas, Matti Leppälehto, Jouni Miilumäki, Jouni Röyttä, Lauri Tuohiniemi, Soile Ylinen ja Kimmo Niemi (sihteeri). Työryhmä aloitti työnsä maaliskuussa ja kokoontui kaikkiaan 12 kertaa, joista yksi oli kahden vuorokauden evakko. Työn edetessä toteutettiin seikkaperäinen SWOT-analyysi, jonka pohjalta määriteltiin SAMOn arvot. Lopullisen version laadinnassa hyödynnettiin myös jäsenistölle suunnatun webropol-kyselyn tuloksia. Työryhmän ulkopuolisena asiantuntijana ja sparraajana toimi Suomen Yrittäjien järjestöasiamies ja entinen SAMOKin puheenjohtaja Armi Murto. Valmis strategia hyväksyttiin edustajiston syyskokouksessa 12.11.2013.

Tiekartta on siis tässä. Nyt vaan katse ylös pyöydän pinnasta ja jäntevässä etunojassa kohti vuotta 2017!

Strategiatyöryhmän puolesta,
Heli Lahti & Kimmo Niemi

 

MISSIO

SAMO sitoo kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat yhteisöksi ja valvoo heidän etujaan ja hyvinvointiaan”

SAMO pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon SeAMKin kaikki opiskelijaryhmät. Toiminta on ennen kaikkea opiskelijalähtöistä.


VISIO 2017

”Suomen kiinnostavin ja yhteisöllisin opiskelijakunta”

Koska SAMOn toiminta on avointa ja helposti lähestyttävää, SeAMKin opiskelijoista muodostuu yhtenäinen yhteisö. Monipuolisen ja kattavan toiminnan ansiosta opiskelijakunta näkyy ja kiinnostaa ihmisiä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.


Arvot


Opiskelijalähtöisyys

Yhteisöllisyys

SAMO edistää yhteisöllisyyttä opiskelijoiden keskuudessa ja ehkäisee syrjäytymistä. Ketään ei jätetä yksin.

Keinot:

 • Tutortoimintaa kehitetään ja tasapuolistetaan järjestämällä yhdenvertainen tutorointi ympäri vuoden
 • SAMO järjestää monipuolisia tapahtumia ja toimintaa laajasti eri opiskelijaryhmille kaikilla kampuksilla
 • Toiminnassa huomioidaan myös aikuisopiskelijat, ulkomaiset opiskelijat sekä perheelliset opiskelijat

Tasapuolisuus

SeAMKissa kaikki opiskelijat ovat samanarvoisia ja heitä kohdellaan tasapuolisesti. SAMO ajaa kaikkien SeAMKin opiskelijoiden etuja.

Keinot:

 • SAMOn kaikessa toiminnassa otetaan huomioon eri kampuksilla opiskelevat opiskelijat unohtamatta aikuisopiskelijoita, ulkomaisia opiskelijoita ja perheellisiä opiskelijoita.

Helposti lähestyttävyys

SAMO on helposti lähestyttävä. Tämä tarkoittaa aktiivista toimintaa, monipuolista ja nopeaa tiedottamista sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.

Keinot:

 • SAMOn toiminnassa kuunnellaan opiskelijoiden mielipiteitä ja ne huomioidaan
 • SAMOn toimijat kirjoittavat säännöllisesti blogia arkisistakin asioista
 • Jäsenpalvelu on asiantuntevaa ja iloista

Jäsenedut

SAMOn jäsenedut ja –palvelut ovat niin kattavat ja monipuoliset, että jokainen SeAMKin opiskelija haluaa liittyä SAMOn jäseneksi.

Keinot:

 • Jäsenprosenttia pyritään korottamaan entisestään kiinnittämällä toiminnassa erityistä huomiota opiskelijaryhmiin, joiden jäsenprosentti on keskimääräistä alhaisempi
 • Liikuntapalveluita kehitetään aktiivisesti kohti OLL:n asettamia suosituksia korkeakoululiikunnasta yhteistyössä SeAMK:n kanssa.
 • Uusia jäsenetuja hankitaan koko ajan ja vanhat edut pidetään ajan tasalla
 • Frank –opiskelijaetupalvelua markkinoidaan ja kehitetään Seinäjoen alueella

Kansainvälisyys

Kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta

SAMO ottaa toiminnassaan huomioon kv-opiskelijat ja valvoo heidän etujaan aktiivisesti.

Keinot:

 • SAMO osallistuu panoksellaan SeAMK:n kv-hankkeisiin sekä muuhun kv-toimintaan
 • Vaikuttamistyötä tehdään kuntapäättäjien ja elinkeinoelämän suuntaan, jotta kv-opiskelijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisina suomalaisiin opiskelijoihin verrattuna

Yhdenvertaisuus

SAMO tuottaa lähtökohtaisesti kaiken materiaalinsa suomeksi ja englanniksi sekä palvelee kyseisillä kielillä myös suullisesti. SAMOn tavoitteena on toiminnallaan tarjota tapahtumia ja aktiviteettia opiskelijoille heidän kulttuuristaan riippumatta.

Keinot:

 • SAMOn nettisivuja päivitetään molemmilla kielillä
 • Kaikki uusi materiaali tuotetaan suomeksi ja englanniksi
 • SAMOn tapahtumissa tiedotetaan myös englanniksi

Kotikansainvälistyminen

Kaikissa SAMOn tapahtumissa on tarkoitus saada eri kulttuureista ja maista tulleet ihmiset tutustumaan toisiinsa. Tässä tärkeimpänä yhdyslinkkinä toimivat kv-tutorit, joiden koulutuksen ja organisoinnin SAMO järjestää.

Keinot:

 • Tapahtumista tiedotetaan suomeksi ja englanniksi
 • SAMO järjestää yhteistä toimintaa suomalaisille sekä ulkomaisille opiskelijoille
 • Vaikutetaan SeAMKin suuntaan, jotta kv-opiskelijoille ja suomalaisille järjestettäisiin enemmän yhteisiä opintoja
 • Kehitetään kotikansainvälistymistä edistävä hanke yhteistyössä SeAMKin ja muiden mahdollisten toimijatahojen kanssa

Vaihtoon ohjaaminen

SAMO kannustaa suomalaisia opiskelijoita aktiivisesti vaihtoon ulkomaille ja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman paljon käytännön tietoa kyseisissä maissa opiskelusta ja harjoittelusta.

Keinot:

 • SAMO järjestää ”vaihtoiltoja”, joissa kerrotaan vaihtokokemuksista opiskelijan näkökulmasta
 • Tiivistetään yhteistyötä SeAMKin kanssa vaihtoon lähtijöiden ohjauksessa
 • Valmistetaan opiskelijan opas vaihtoon lähtijöille

Vaikuttavuus

Kuntavaikuttaminen

Kaupungin kanssa käydään vuoropuhelua ajankohtaisista kysymyksistä. Opiskelijat huomioidaan kaupungin päätöksenteossa automaattisesti aina, kun asia koskettaa opiskelijoille merkittäviä asioita.

Keinot:

 • SAMO pitää aktiivisesti yhteyttä kuntapäättäjiin
 • SAMOn toimijat ovat tietoisia Seinäjoen ja Ilmajoen kunnallispoliittisista asioista

Aktiiviset ja näkyvät toimijat

Vaikuttavan toiminnan lähtökohtana ovat aktiiviset ja näkyvät toimijat. SAMOssa ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto. Käytännön päivittäisistä toimista vastaa hallitus. Toiminta on avointa ja aktiivista.

Keinot:

 • Edustajiston roolia ja näkyvyyttä vahvistetaan tiedottamalla opiskelijoille sen toimenkuvasta ja tuomalla esiin edustajiston merkitystä
 • Perehdytetään työryhmien opiskelijaedustajat sekä muut toimijat perusteellisesti
 • SAMOn toimijoiden tekemisistä tiedotetaan avoimesti ja säännöllisesti mm. jäsentiedotteissa ja nettisivuilla.

Opiskelijoiden äänitorvi

SAMOn tehtävä on pitää opiskelijoiden puolta koko opiskelijakuntaa koskevissa asioissa sekä yksittäisten opiskelijoiden ongelmatilanteissa. Opiskelijoiden hyvinvointi ja opintojen sujuvuus ovat keskeisiä teemoja SAMOn edunvalvonnassa.

Keinot:

 • SAMO tekee kannanottoja, aloitteita sekä mielipidekirjoituksia eri foorumeille.
 • Opiskelijoita kuunnellaan ja todellisiin ongelmiin puututaan mm. turpakäräjien sekä palautelaatikon avulla

SeAMKin sisäinen vaikuttaminen

Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa on sujuvaa ja opiskelijoiden ääntä kuunnellaan koulun sisäisiä päätöksiä tehtäessä.

Keinot:

 • SAMO vaikuttaa SeAMKin sisällä useissa työryhmissä.
 • SAMOlla on edustus SeAMKin hallinon jokaisella tasolla, myös SeAMKin johtoryhmässä ja SeAMK Oy:n hallituksessa 
 • Opiskelijakunta pitää säännöllisesti yhteyttä koulun johtoon mm. rehtorin aamukahvi –tilaisuuden muodossa

Valtakunnallinen vaikuttaminen

SAMO osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen opiskelijatoimintaan.

Keinot:

 • SAMOn toimijoita kannustetaan hakeutumaan valtakunnallisiin luottamustehtäviin
 • SAMOn toimijat osallistuvat SAMOKin ja OLL:n koulutuksiin ja tapahtumiin
 • SAMO kommentoi kattojärjestö SAMOKin sekä muiden opiskelijajärjestöjen, kuten OLL:n esityksiä ja kannanottoja.
 • SAMO toimii jatkuvassa yhteistyössä muiden Suomen opiskelijakuntien sekä valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kanssa.
 • SAMO pitää yhteyttä Vaasan vaalipiirin kansanedustajiin

Laatu

Toimijoiden aktiivisuus

Laadukkaan toiminnan lähtökohtana ovat aktiiviset toimijat. Toimijat edustavat opiskelijoita omasta tahdostaan ilman erillisiä korvauksia.

Keinot:

 • Hyvät käytänteet dokumentoidaan tulevia toimijoita varten, mikä helpottaa perinteensiirtoa. Dokumentoinnin avuksi luodaan yhteneväinen toimintamalli.
 • Toimijoiden aktiivisuus pidetään yllä mielekkäillä työtehtävillä ja sopivalla työmäärällä.

Avoin toiminta

SAMOn toiminta on avointa ja jokaisen opiskelijan tavoitettavissa. Jokaisella SAMOn toiminnasta kiinnostuneella on mahdollisuus seurata työryhmissä käytyjä keskusteluja ja tehtyjä päätöksiä.

Keinot:

 • Kokousten päätösluettelot julkaistaan SAMOn nettisivuilla
 • Päätöksistä ja toiminnasta tiedotetaan jäsenille nettisivuilla, blogitekstein sähköpostitse sekä sosiaalisessa mediassa.
 • SAMOn nettisivuille päivitetään jokaisen työryhmän opiskelijaedustaja ja hänen yhteystiedot.

Tehokas edunvalvonta

SAMOn opiskelijaedustajat vaikuttavat monissa työryhmissä, joissa he tuovat esiin SAMOn kannat ja näkemykset asioihin.

Keinot:

 • SAMO asettaa jokaiselle työryhmälle lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet yhdessä opiskelijaedustajien kanssa, joiden toteutumiseksi päätöksentekoon vaikutetaan aktiivisesti
 • SAMO perustaa opiskelijaedustajien foorumin raportoinnin helpottamiseksi
 • Toiminnan laatua kehitetään alinomaa johdonmukaisesti mm. kyselyiden avulla

Koulutus ja perinteensiirto

SAMOn toimijat osallistuvat SAMOKin sekä WWF-yhteistyön kautta järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. Perinteensiirto uusille toimijoille on perusteellinen.

Keinot:

 • Kehitetään SAMOn perinteensiirtoa siten, että jokainen toimija tietää kauden alkaessa mitä häneltä odotetaan. Perinteensiirto järjestetään useassa osassa, jotta mahdollisimman paljon tietoa siirtyy toimijalta toiselle
 • Viimeistellään ja otetaan käyttöön SAMOn toimijan käsikirja
 • SAMO perehdyttää alayhdistystensä toimijoita järjestötoimintaan
 • Toimintaprosessit tehdään selkeiksi ja tarvittaessa kirjallisiksi

 

Strategian jalkauttaminen ja tarkastelu

Strategian toteuttamisella tulee olla keskeinen sija SAMOn toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Toteuttamisen helpottamiseksi strategiatyöryhmä on laatinut ehdotuksen jalkauttamissuunnitelmasta seuraavan neljän vuoden ajalle.

Strategiaa tarkastellaan vähintään puolivuosittain SAMOn hallituksen sekä edustajiston toimesta. SAMOn hallitus tarkastelee strategian toteutumista ja raportoi sen toteutumisesta edustajistolle säännöllisesti.

Strategian toteutumisen seuranta:

SAMOn strategian toteutumista seurataan seuraavien mittareiden avulla:

Opiskelijalähtöisyys:

 • Jäsenmäärä ja -prosentti
 • Aikuisopiskelijoiden jäsenprosentti
 • Tapahtumien määrä ja niiden osallistujamöäärät

Laatu:

 • SKOPO-kyselyn sekä muiden kyselyiden tulokset

Kansainvälisyys

 • KV-opiskelijoiden jäsenprosentti
 • Kansainvälisten tapahtumien määrä ja osallistujamäärä
 • SeAMKista vaihtoon lähtevien määrä

Vaikuttavuus

 • Osallistumisaktiivisuus kokouksissa (hallitus ja edustajisto)
 • Edustajistovaalien ehdokasmäärä ja äänestysprosentti
 • Mediassa julkaistujen juttujen määrä