Eduskuntavaaliohjelma 2015

Johdanto:

Tämä eduskuntavaaliohjelma on Opiskelijakunta SAMOn edustajiston valitseman eduskuntavaalivaikuttamistyöryhmän laatima. Ohjelma on SAMOn ensimmäinen poliittinen ja asiakirja ja sen tehtävänä on ollut koota Opiskelijakunta SAMOn tavoitteet liittyen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin.

Eduskuntavaaliohjelma toimii pohjana Opiskelijakunta SAMOn poliittiselle ohjelmalle. Eduskuntavaaliohjelmassa on painotettu Opiskelijakunta SAMOn tavoitteita kansallisissa päätöksentekoelimissä päätettäviin asioihin.

 

1. Koulutuksen laatu

Opiskelijakunta SAMO on huolissaan kasvavasta korkeakoulutettujen työttömyydestä sekä saatavan koulutuksen kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä työmarkkinoilla.

Korkeakoulussa saatavan koulutuksen tulee vastata työ- ja elinkeinoelämän tarpeita ja työmarkkinoilla tapahtuvat murrokset tulee huomioida myös koulutuksessa. Jokaisella korkeakoulusta valmistuvalla on oltava realistiset mahdollisuudet siirtyä työelämään tutkintonsa mukaan.


Opiskelijakunnan huolenaiheeksi on noussut suuret opintojen keskeytysmäärät. Yhä useampi opiskelija vaihtaa tai lopettaa koulutusohjelmansa koettuaan saamansa koulutuksen hyödyttömäksi tulevan työllistymisen kannalta. Opinto-ohjauksen tehtävänä on keskittyä siihen, että jokaiselle yksilölle taataan kaikki  tarvittava tieto, minkä yksilö tarvitsee uravalintansa suhteen. Opiskelijakunta SAMO näkee, että peruskoulusta korkeakouluun ja aina työelämään asti ulottuvalla urasuunnittelulla voidaan ohjata opiskelijoita jo aikaisemmassa vaiheessa omaksi kokemalle ja heille soveltuvalle alalle. Resursseja tulee keskittää myös elinikäiseen oppimiseen ja jatkokoulutukseen. 


Opiskelijavalintojen tehtävänä on kartoittaa työelämän ja yksilöiden tarpeiden kohtauspinnat. Valinnoissa tulee mitata opiskelijan aito motivaatio ja kyky suoriutua opinnoista sekä mahdollisuus työllistyä alalle. Valintakokeiden tulee liittyä juuri kyseiseen koulutusohjelmaan, eivätkä kokeet saa mitata ainoastaan ulkolukutaitoa.

Monipuolistuvaa työnkuvaa silmällä pitäen, poikkitieteellisen osaamisen hankkiminen tulee onnistua ilman usean eri tutkinnon suorittamista. Korkeakouluyhteisöillä on käytettävissään merkittävä potentiaali TKI-toimintaan, jonka hyödyntämisessä on käytettävä entistä enemmän opiskelijoita.


Kokonaisuudessaan korkeakoulun tavoitteena tulee olla koulutuksensa mukaisesti työllistynyt ja itsenäinen opiskelija. Tämän tulee näkyä kaikessa korkeakoulun toiminnassa, ja tähän tulee keskittyä myös rahoitusperusteissa.

 

Tästä syystä Opiskelijakunta SAMO vaatii, että:

• Ammattikorkeakoulun rahoitusmallissa keskitytään suuremmalla painoarvolla suoritettuun tutkintoon, vuosittaisten opintopistesuoritusten sijaan.

• Ammattikorkeakoulun rahoitusmallissa tulee korostaa opetuksen laatua mittaavia kriteereitä.

• Opetuksen laadun ja koulutuksen jälkeisen laadullisen työllistymisen on oltava osa AMK-rahoitusmallin perusteita.

• Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus suorittaa opintonsa monipuolisesti ja joustavasti.


• Opinto-ohjauksessa on panostettava laadukkaaseen ja yksilölliseen ohjaukseen.

• Opinto-ohjaukselle on taattava riittävät resurssit jokaisella opinto-asteella.

• Opinto-ohjauksessa on huomioitava erityistä ohjausta tarvitsevat yksilöt.

• Urasuunnittelu on otettava opinto-ohjauksen keinoksi jo opiskelun aikana.


• Opiskelijoiden osallisuutta TKI-toiminnassa on korostettava ja se tulee huomioida ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa.

• TKI-toiminnan arvostusta on nostettava ja toiminnan käyttöastetta lisättävä maakunnan elinkeinorakenteissa.


• Opiskelijavalintoja tulee kehittää mittaamaan alalle soveltuvuutta ulkoa opettelun sijaan.

• Opiskelijavalintojen tulee mitata hakijan kykyä suoriutua opinnoista.

• Valintakokeissa on käytettävä valintakoemateriaaliin pohjautuvia soveltavia tehtäviä.

• Valintakoemateriaalin tulee tukea ajankohtaista alan kirjallisuutta.

 

2. .   Työelämä ja kansainvälisyys

Opiskelijakunta SAMO näkee tärkeäksi, että korkeakouluista valmistuu tulevaisuudessa osaavia tekijöitä työelämän tarpeisiin ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Jokaisella opiskelijalla ja työnantajalla on oltava mahdollisuus verkostoitua ja tehdä vuorovaikutuksellista yhteistyötä jo opintojen aikana.


Maakunnan elinkeinon kannalta yrittäjyyttä ja yrittäjäksi lähtemistä on kannustettava. Opiskelijakunta SAMO haluaa, että korkeakoulusta valmistuva opiskelija kokee yrittäjyyden varteenotettavana ja mielekkäänä vaihtoehtona työntekijäksi sijoittumisen ohella. Korkeakoulusta valmistuva opiskelija on asiantuntija omalla alallaan, joten kynnys lähteä yrittäjäksi tulee olla matala ja helppo.


Opiskelijakunta SAMO haluaa huolehtia Seinäjoen ja Ilmajoen kilpailukyvystä opiskelijapaikkakuntina sekä maakunnan kokonaisvaltaisesta kilpailukyvystä. Kilpailukyvyn kehittämiseksi Opiskelijakunta SAMO näkee kansainvälistymisen ja kansainvälisen toimintaympäristön koko maakuntaa kehittävänä ja panostuksen arvoisena.  Tulevaisuudessa korkeakoulutetuilla tulee olla kattavat mahdollisuudet globaaliin osaamiseen, joten korkeakoulututkintojen tulee sisältää riittävästi kansainvälistäviä opintoja.


Tästä syystä Opiskelijakunta SAMO vaatii, että:

• Koulutuksen ja maakunnan elinkeinoelämän välisen vuorovaikutuksen on oltava toisiaan täydentävää ja kehittävää.


• Yrittäjyys tuodaan mukaan opintoihin jo aikaisessa vaiheessa.

• Yrittäjyys tuodaan Yrittäjyys-opinnoilla opiskelijalle varteenotettavaksi vaihtoehdoksi muiden työllistymisvaihtoehtojen kanssa.


• Koulutusvalinnoissa käytetään pitkäjänteistä suunnittelua koulutusmäärien suhteuttamisessa työelämän tarpeisiin.

• Opiskelu on työelämälähtöistä ja verkostoituminen yrityksiin tapahtuu konkreettisesti jo opiskeluaikana.


• Maakunnan kilpailukykyä kehitetään kansainvälistymällä.

• Mahdollistetaan kansainvälisen osaamisympäristön kehittyminen korkeakoulun toiminta-alueella.

• Korkeakoulututkintoihin sisällytettävä kansainvälistäviä opintoja vähintään 30 op edestä.

 

       3.      Hyvinvointi ja tukipalvelut


Opiskelijakunta SAMO näkee opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtimisen ensiarvoisen tärkeänä. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus huolehtia hyvinvoinnistaan vaivattomasti ja kokonaisvaltaisesti omalla opiskelupaikkakunnallaan. Hyvinvoinnin palveluina korostuvat erityisesti harrastusmahdollisuudet opiskeluterveydenhuolto-, liikunta- sekä tukipalvelut.

Opiskelijaterveydenhuollossa resursseja tulee kohdistaa erityisesti opiskelukyvyn ylläpitämiseen, mielenterveyspalveluihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka ovat riittävästi resursoituja. SAMO näkee huolestuttavana, että tutkitusti yliopisto-opiskelijoihin verrattuna AMK-opiskelijat käyttävät vähemmän liikuntapalveluita ja heillä esiintyy enemmän ylipaino-ongelmia. Opiskelijoille tarjottavien liikuntapalveluiden asemaa tuleekin entisestään korostaa.

Tukijärjestelmiin liittyen Opiskelijakunta SAMO näkee ensiarvoisen tärkeänä, että opiskelijan sosiaaliturvaa ei käytetä kansallisella tasolla koulutuspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintotuki säilytetään opintorahapainotteisena. Opintotuen tulorajat tulee sitoa yleiseen elintasoindeksiin.  Suomella ei ole kilpailukykyä vaativassa taloudellisessa tilanteessa varaa leikata väestön sivistyksestä, vaan sitä vastoin, osaamistasosta ja sen kehittymisestä on kannettava huolta myös jatkossa.


Opiskelijakunta SAMO näkee myös akateemisen kulttuurin syntymisen ja yhteiskunnallisesti keskustelevan hengen rakentavan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Korkeakouluyhteisössä jokaisen täytyy pystyä kokemaan kuuluvansa yhteisöön ja jokaisen syrjäytymisvaarassa olevan tulee saada hyödyttävää apua.Tästä syystä Opiskelijakunta SAMO vaatii että:

• Ammattikorkeakoulun opiskelijaterveydenhuolto on resursoitu Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti (STM 2012:18).

• Opiskelijaterveydenhuollossa tulee korostaa ennaltaehkäiseviä palveluita ja opiskelukyvyn ylläpitämistä.

• Opiskelijaterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja riittävästi resursoituja.


• Korkeakoulujen liikuntapalvelujen toteutus suoritetaan OLL:n korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti.

• Liikuntapaikkojen saavutettavuus ja korkeakoululiikunnan tarpeet otetaan huomioon liikuntapaikkarakentamista avustettaessa.

• Korkeakoululiikunnan määrä ja laatu otetaan huomioon korkeakoulujen rahoituksessa.

 

• Opintotuesta ei leikata eikä lainapainoitteisuutta lisätä.

• Tulorajat sidotaan opintotuen myötä elintasoindeksiin

• Opiskelijakunta SAMO kannattaa perustulomallin selvittämistä.


• Jokaiselle opiskelijalle taataan asunto elämäntilanteeseen nähden kohtuullisilla kustannuksilla.

• Opiskelija-asuntorakentamiseen ja sen kehittämiseen vaikuttavat tuet on säilytettävä.